Microclair Sports is voorstander van sport, een gezonde levensstijl en de positieve weerslag ervan op de maatschappij.

Daarom sponsoren wij ditmaal 4 jonge Belgische amateur wielrenners die deelnemen aan de 100ste Tour de France 2013 op 28 juni, om geld in te zamelen voor een fantastisch initiatief en aan te tonen dat je de Tour ook kunt rijden zonder doping.

Doe mee aan dit prachtig initiatief! Voor slechts 77 euro kunt u ook een fiets kopen en kinderen die leven in afgelegen streken helpen, om snel en in alle veiligheid naar school te gaan; door diezelfde gift helpt u geïsoleerde dorpen om sneller toegang te krijgen tot medische verzorging. Om er meer over te weten, steunt u UNICEF België.

Voor meer informatie ga naar www.tour2013zonderdoping.be

Microclair Sports advocates sports, healthy lifestyle and giving back to the community. This time we sponsor 4 young Belgium amateur cyclists who will participate to the 100th Tour de France 2013 on June 28th, to raise money for a great cause and to show that it is possible to do the Tour without doping. Join us in this great cause, for just 77 euro, you too can purchase a bike and support children living in remote areas go to school, quickly and safely, and by the same token you will help isolated villages have easier access to medical care. Find out more, support UNICEF Belgium. For more informations